Image from our 2018 Raise Your Voice Festival

English text follows below

Σήμερα περισσότεροι από 30 κορυφαίοι κρατικοί φορείς και ΜΚΟ συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως διοργανωτές του Φεστιβάλ Raise Your Voice 2021! Ανάμεσά μας ήταν η Αμερικανική Πρεσβεία, ο επικεφαλής Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Εθνικός Εισηγητής κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης οι οποίοι συμμετείχαν σε μια επαναστατική και διαφωτιστική συνάντηση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το Raise Your Voice Festival συγκέντρωσε έναν αριθμό διαφορετικών οργανισμών για να συζητήσουμε την επικείμενη εμπορία ανθρώπων σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα. Άλλοι συμμετέχουν άμεσα, άλλοι έμμεσα στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, υποστηρίζοντας τους ευάλωτους πληθυσμούς και ενημερώθηκαν από αυτούς που συμμετέχουν άμεσα. Κάποιοι γνώριζαν θύματα αυτής της μορφής εμπορίας ανθρώπων, άλλοι προσπαθούν να ενσωματώσουν αυτά τα θύματα στην κοινωνία και άλλοι αγωνίζονται για να ευαισθητοποιήσουν την ελληνική κοινότητα για το πώς το ζήτημα είναι διαδεδομένο και όχι ασυνήθιστο. Οργανισμοί από μια σειρά τομέων συνέβαλαν σε μια πολύ σημαντική συζήτηση για αυτό το πολύ διεπιστημονικό πεδίο.

Αυτή ήταν μια διαφωτιστική συνομιλία – μια συνομιλία που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στην ελληνική αρένα. Ξεχώρισαν δύο βασικές συζητήσεις: πρώτον, πώς κανονικοποιείται η εμπορία ανθρώπων στη χώρα μας και δεύτερον, ποια είναι η δυσκολία ποσοτικοποίησης της εμβέλειας της εμπορίας. Η Ελλάδα, ως κόμβος και χώρα προορισμού για πολλά θύματα εμπορίας ανθρώπων, βρίσκεται, σε κάποιο βαθμό, σε συνάρτηση με την εμπορία ανθρώπων. Πολλοί θεμελιώδεις τομείς επηρεάζονται από την εμπορία, είτε πρόκειται για τη γεωργία είτε για την κλωστοϋφαντουργία. Ωστόσο, ένα βασικό σημείο που τέθηκε στη συνάντηση στο πλαίσιο της σωματεμπορίας, είναι ότι «το trafficking είναι κάτι που η ελληνική κοινωνία δέχεται χωρίς να κατανοεί την ουσία της». Η εμπορία είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να κανονικοποιείται επειδή οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του εκτός από τους εμπόρους, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Παρά την απτή φύση αυτού του ζητήματος, η ταυτοποίηση και η συλλογή δεδομένων είναι το πιο δύσκολο έργο για όσους εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, όπως εξήγησε η Alisia από τον ΔΟΜ, γεγονός που την καθιστά ως μια περιοχή ακόμη πιο δύσκολη για ποσοτικοποίηση.

Το Raise Your Voice Festival το 2021, ενώ ψηφιοποιήθηκε λόγω του COVID, θέλει να φέρει στο φως αυτές τις ιστορίες, αυτούς τους οργανισμούς, αυτούς τους ανθρώπους και τις εμπειρίες τους μέσω των διαφόρων εργαστηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συζητήσεων πάνελ και ιστοριών. Με τον ίδιο τρόπο που συγκεντρωθηκαμε σε αυτή τη συνάντηση, θέλουμε να διευκολύνουμε τη συγκέντρωση των ανθρώπων για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον επιτακτικό λόγο, δίνοντας μια φωνή σε όσους πέφτουν θύματα του συστήματος.

Είμαστε περήφανοι που κάποιες οργανώσεις γνωρίστηκαν στις πλατφόρμες του φεστιβάλ και συνεργάζονται ήδη. Ένα παιδί σε συνθήκες εμπορίας κατάφερε να διασωθεί από μια τέτοια συνεργασία που γεννήθηκε στο φεστιβάλ. Γυναίκες διασωθείσες από μια οργάνωση βρήκαν καταφύγιο σε μια άλλη χάριν σε άλλη μια τέτοια γνωριμία που έγινε στο φεστιβάλ. Αυτά μας γεμίζουν με την ελπίδα ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Ήταν συναρπαστικό να είμαστε παρόντες σε ένα (εικονικό) δωμάτιο με εκπροσώπους που αγωνίζονται για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια σε μια σύγχρονη μορφή ανθρώπινης δουλείας και η συμμετοχή τους στο Raise Your Voice Festival φέτος, θα είναι ανεκτίμητη.

English Text

Today more than 30 leading State Bodies and NGOs met for the first time as organizers for our Raise Your Voice 2021 Festival! Amongst us were the US Embassy in Athens Policy Officer on Human Rights, the National Rapporteur against Human Trafficking, the National Referral Mechanism and the International Organisation for Migration participated in a revolutionary and enlightening meeting on combatting human trafficking. Raise Your Voice Festival has brought together a number of different organizations to discuss the imminence of human trafficking in different sectors in Greece. Some were not directly involved in tackling human trafficking, but rather indirectly through supporting the populations in vulnerability and learnt from those who were. Some knew victims of this form of human trafficking, others make attempts to integrate those victims into society, and others are fighting to raise awareness within the Greek community on how the issue is widespread and not uncommon. Organizations from an array of fields all contributed to a very meaningful discussion on this very multidisciplinary field. 

This has been an illuminating conversation – a conversation that needs to be held within the Greek arena. Two main discussions stood out: first, how human trafficking is normalised in our country, and second, the difficulty in quantifying the reach of trafficking rings. Greece, as a hub and a country of destination for many victims of human trafficking,  is to an extent dependent on trafficking. Many fundamental sectors are touched by trafficking rings, whether this is in farming or the textile industry. Nevertheless, a key point raised in the meeting in the context of sex trafficking, “it is something that the Greek society accepts without understanding its essence.” Trafficking is a phenomenon that seems to be normalised because its largest benefactors apart from the traffickers, are the people themselves. Despite the tangible nature of this issue, identification and data collection is the most difficult task for those who work in this area as Alisia from IOM explained, which makes this an even more difficult area to quantify. 

Raise Your Voice Festival in 2021, while digitalised due to COVID, wants to bring these stories, these organizations, these people and their experiences to light through our various human rights workshops, panel discussions and stories. In the same way that we came together in this meeting, we want to facilitate bringing people together to participate in this imperative discourse by giving a voice to those victimised by the system. 

We are proud to share with you that already some organizations are collaborating with others having met during the festival platforms, that didn’t even know they existed not too long ago. So far A child has been rescued who was being victimized thanks to these collaborations. And shelters were found for women victimized thanks to another collaboration spurred from the festival. This gives us hope that more can be accomplished. It has been inspiring to be present in a (virtual) room with representatives who fight to represent human rights interests against a modern form of human slavery and their participation in our Raise Your Voice Festival this year will be invaluable. 

Participants to the Meeting

  1. US Embassy in Athens Policy Office- Αμερικάνικη Πρεσβεία. 2.National Rapporteur against Human Trafficking- Γραφείο Εθνικού Εισηγητή κατα της Εμπορίας Ανθρώπων Υπ.Εξ. 3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4. Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς. 5. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. 6. Χαμόγελο του Παιδιού. 7 A21. 8. Home Project. 9 Human Slavery Art Competition. 10. Μετάδραση. 11. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων. 12. Ευρωπαϊκή Χάρτα Διαφορετικότητας ΚΕΑΝ. 13. Οργάνωση Γη. 14. Living Postcards. 15. Victoria Square Project. 16. Νεα Ζωή. 17. Threads of Hope. 18. SOFFA- Social Fashion Factory. 19. Fashion Revolution. 20. Damaris House. 21. ECHO100+. 22. Falun Dafa. 23. Module United Nations School Conference, Πρότυπο Σχολείο Αναβρύτων. 24. Greek Forum for Refugees- Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. 25. Greek Council for Refugees- Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 26. Human Rigths 360°. 27. Arsis. 28. Action for Women. 29. Khora.

Participants to Raise Your Voice Festival who couldn’t join include among others:

30. DESMOS. 31. Impact Hub Athens. 32. Curing the Limbo City of Athens. 33. Equal Society. 34. Ενα Παιδι Ενας Κοσμος. 35. Diotima. 36. Γιατροί του Κόσμου- Doctors of the World. 37. Melissa Network. 38. Nostos. 39. Praxis. 40. Shedia. 41. The No Project. 42. Zaatar. 43. Co-Lab NYC USA. 44. World Human Forum. 45. CSR Hellas. 46. Ethelon. 47. Evangelia Church of Greece. 48. European Area of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints’ program. 49. Hellenic Platform for Development. 50. Love Without Borders for refugees in Need. 51. Odyssea. 52. Θετική Φωνή. 53. Red Umbrella. 54. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. 55. Social hackers Academy. 56. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ειρήνη Σάμψων, Οργανωτική Επιτροπή RYV Festival 2021